Zarejestruj

Rozdzielność majątkowa małżonków

Rozdzielność majątkowa jest formą ustroju majątkowego, charakteryzującą się brakiem wspólnego majątku małżonków. Zamiast majątku wspólnego małżonków mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi, osobistymi majątkami każdego z małżonków. Należy podkreślić fakt, że majątki osobiste są z punktu widzenia przepisów prawa odrębne od siebie.
W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków dysponuje i zarządza swoim majątkiem w pełni autonomicznie, niezależnie od działań podejmowanych przez drugiego małżonka. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie pozbawieni są możliwości wspólnego nabywania praw i zaciągania obowiązków (np. wspólne zawarcie umowy kredytowej, zakup środka trwałego – samochodu itp.). Nabyte w ten sposób przedmioty należą do obojga małżonków na zasadach współwłasności (co nie jest zawsze tożsame z sytuacją, w której oboje małżonkowie mają równy udział w danym środku trwałym – przedmiocie, np. w nieruchomości). Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której to jeden z małżonków posiada większościowy udział we prawie własności, zaś udział drugiego z małżonków jest tym samym mniejszościowy. Każdy z małżonków może w takim wypadku bez zgody drugiego swobodnie dysponować przysługującym mu udziałem w rzeczy wspólnej.

Rozdzielność majątkowa może powstać przed zawarciem małżeństwa jak i już w trakcie jego trwania.

W celu ustanowienia rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa należy zawrzeć notarialną umowę majątkową, regulującą strukturę własności każdego z małżonków.
W przypadku chęci ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego należy zawrzeć analogiczną umowę w formie notarialnej, w której to umowie dokonany zostanie podział majątku wspólnego małżonków.
Drugą możliwością ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków jest wejście na drogę sądową, czyli złożenie pozwu do sądu. Ten typ rozwiązania stosowany jest najczęściej w trakcie przygotowań do ustanowienia separacji lub rozwodu.
W polskim prawie wyróżnia się trzy najważniejsze rodzaje rozdzielności majątkowej, czyli: rozdzielność majątkowa w drodze umowy, rozdzielność majątkowa na mocy orzeczenia sądu oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Zostały one dokładnie omówione w oddzielnym artykule pt. Rodzaje rozdzielności majątkowej.

Zapraszamy do pobrania zamieszczonego na naszej stronie gotowego formularza służącego do złożenia Pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Formularz znajduje się na stronie głównej w zakładce: Przydatne dokumenty.